เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

ค้นคว้า

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมาชิกกลุ่ม

                                                   
1. นางสาวพลอยกาจน์  ขวาไชย 
รหัสนักศึกษา574186069
คบ.1ปฐมวัย
2. นางสาววนิชญา  ทองเอีย
รหัสนักศึกษา574186051
คบ.1ปฐมวัย

3. นางสาววรวรรณ  แป้งหอม
รหัสนักศึกษา574186067
คบ.1ปฐมวัย


4.นางสาวกนกพร    พุฒินรางกูร
รหัสนักศึกษา 574186070
คบ.1 ปฐมวัย

5.นางสาว วัชรี       ใจงาม
รหัสนักศึกษา 574186006
คบ. 1 ปฐมวัย


 6.นางสาว ปัญจพร          นาคหนู
รหัสนักศึกษา 574186024
คบ.1 ปฐมวัย